Whatsapp 06-53190227Verzoek om teruggebeld te worden

  Leveringsvoorwaarden voor orders en aanbiedingen geplaatst via deze website

  Artikel 1 – Algemeen
  1. Deze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan, die tot stand zijn gekomen via de website van Graszoden-online gedaan en/of aangegaan met derden. Hierna te noemen de ‘wederpartij’. Bij het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling aanvaardt de wederpartij de aansprakelijkheid van deze voorwaarden. 2. Deze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing. 3. Afwijkende voorwaarden en condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen. 4. De naam Graszoden-online is een bedrijfsnaam die valt onder Kweekbedrijf Loeffen te Bergen. In de Leveringsvoorwaarden wordt dan ook gesproken over Kweekbedrijf Loeffen.

   

  Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst 
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen, specificaties en met een geldigheidsdatum volgens offerte. Afbeeldingen, tekeningen en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Graszoden-online niet. 2. Graszoden-online stuurt een E- mail ter bevestiging van ontvangst van de order. Een koopovereenkomst wordt geldig nadat, het volledige bedrag van een order is voldaan. 3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na acceptatie door Graszoden-online. Graszoden-online is gerechtigd een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan een overeenkomst te verbinden tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Graszoden-online deelt binnen 3 werkdagen na ontvangst van een bestelling mede als een bepaalde bestelling niet kan worden geaccepteerd.

   

  Artikel 3 – Prijzen 
  1. Alle prijzen op de website zijn inclusief, behoudend prijzen voor wederverkopers. Hier komt geen BTW overheen.

   

  Artikel 4 – Levering  1. Producten worden bezorgd door Graszoden-online met eigen vervoer of door derden. 2. Op de Waddeneilanden wordt niet bezorgd. 2. Producten worden verpakt in dozen, kratten, boxen en/of pallets. Bij leveringen met eigen vervoer worden kratten en pallets indien mogelijk direct mee retour genomen. 3. Bij levering van graszoden worden goederen uitsluitend naast de vrachtauto gelost. 4. Bestellingen kunnen maximaal 2 werkdagen, schriftelijk of via email, voor levering worden geannuleerd. 5. Bestelling worden geleverd op de gevraagde leverdatum, wij behouden ons hier het recht om, bij calamiteiten, de levering 1 dag eerder of later te bezorgen.

   

  Artikel 5 – Levertijden  1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Producten die besteld zijn worden als één order uitgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Indien niet in één keer kan worden geleverd omdat bepaalde Producten nog niet gerooid mogen worden, of nog niet leverbaar zijn, wordt vooraf door Graszoden-online contact opgenomen voor een eventuele deellevering of een andere leverdatum. 3. Overmacht, ontstaan door teeltmislukking, beperkte beschikbaarheid ontslaat Graszoden-online van leveringsplicht. 4. Aan een verlate levering, door welke oorzaak dan ook, kan door de wederpartij geen enkel recht worden ontleend Graszoden-online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten van de wederpartij, die hieruit voortvloeien. 5. De consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die: • tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; • duidelijk persoonlijk van aard zijn; • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; • snel kunnen bederven of verouderen; Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de gazonmest uit de Gazoncare-lijn. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd. 6. Door de beperkte houdbaarheid vallen graszoden niet onder dit recht. 7. Doordat het gebruik oncontroleerbaar is vallen tuinaarde, bemeste tuinaarde en scherpzand niet onder dit recht. 8. Er dient conform de wet kopen op afstand vermeld te worden dat de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Dat indien de levertijd niet haalbaar is de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stelt en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden

   

  Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud  1. De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden tot het moment dat deze volledig zijn betaald. 2. Indien de wederpartij in gebreke is, is Graszoden-online gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij (zelf) te doen terughalen, van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. 3. Indien na levering wordt betaald blijven goederen eigendom van Graszoden-online, totdat het volledige factuurbedrag is voldaan.

   

  Artikel 7 – Betaling  1. Alle goederen die op de website worden gekocht dienen volledig voor levering betaald te zijn, tenzij anders op schrift is overeen gekomen. 2. Indien, door Graszoden-online aangeven, de betaling achteraf kan geschieden geldt een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na levering van de producten. 3. indien de graszoden niet worden afgenomen (afhaling en bezorging) komen de kosten voor het ophalen en graszoden (berekend op basis van de benodigde palletplaatsen)  voor rekening van de koper.

   

  Artikel 8 – Niet-toerekenbare tekortkoming  1. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, als mede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Graszoden-online afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Graszoden-online zijn ingeschakeld.

   

  Artikel 9 – Reclame  1. Reclames ter zake van door Graszoden-online geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen na levering schriftelijk of per E-mail bij Graszoden-online te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken, tenzij Graszoden-online de klacht alsnog geaccepteerd wenst te beschouwen en te kennen geeft deze te zullen behandelen.

   

  Artikel 10 – Garantie  1. Garantie op producten kan worden afgegeven mits hierover schriftelijk afspraken zijn gemaakt zodat wij zeker weten dat bepaalde overeengekomen zaken worden nageleefd.

  2. Retour: In principe mag je onze producten binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden retourneren. Dit geld alleen niet voor graszoden. Graszoden zijn namelijk bederfelijk. Zodra we deze hebben verstuurd moeten ze zo snel mogelijk gelegd worden en we kunnen ze na levering niet opnieuw verkopen vanwege de bederfelijke aard van het product. Retour gezonden producten worden niet aangenomen tenzij hiervoor tevoren schriftelijk door Graszoden-online akkoord gegeven is. Bij beschadiging van producten door transport of andere oorzaken gelieve digitaal fotomateriaal bij de klacht mee te verzenden ter verduidelijking. 3. Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door Graszoden-online geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door Graszoden-online geleverde goederen, dan is Graszoden-online slechts gehouden om maximaal de waarde van de oorspronkelijk geleverde goederen te vergoeden in geld, of de oorspronkelijk geleverde Producten te vervangen door Producten van de overeengekomen kwaliteit. 4. Graszoden-online is niet verplicht tot het terug halen van geleverde Producten, welke niet goed aanslaan, of door andere oorzaken niet voldoen volgens de wederpartij.

   

  Artikel 11 – Conversie 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene 2. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene verkooplevering- en betalingsvoorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 3. Graszoden-online en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

   

  Artikel 12 – Geschillen  1. Op alle overeenkomsten welke door Graszoden-online worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend door een Nederlands gerecht beslecht. 2. Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend. 3. De werking van elk internationaal verdrag ter zake de koop van roerende lichamelijke goederen waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 4. Indien Graszoden-online in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de wederpartij de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Graszoden-online verschuldigd. Leveringsvoorwaarden voor orders en aanbiedingen geplaatst binnen het filiaal van Graszoden-online in Bergen of Graszoden-online afhaalcentra. Voor alle transacties en aanbiedingen die gedaan worden binnen het filiaal van Graszoden-online in Bergen of Graszoden-online afhaalcentra gelden de leveringsvoorwaarden, zoals deze hierboven zijn opgesteld.

  Om de graszoden te versterken is er met een Oxigrid net gekweekt. Het net breekt af afhankelijk van de weersomstandigheden in de loop van de jaren.

  Terug naar winkel